Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het meerjarige budgettair kader geschetst, inclusief de financiële ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Dit kader is gebaseerd op de vorige meerjarenbegroting die uw Raad in 2018 heeft vastgesteld en waarop u (via o.a. de bestuursrapportages en tussentijdse raadsvoorstellen) inmiddels een aantal wijzigingen heeft aangebracht.

In het financieel beeld is rekening gehouden met indexaties en ontwikkeling van tarieven conform de vastgestelde uitgangspunten. Tevens is rekening gehouden met ons bekende ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de algemene uitkering. Verder zijn in dit hoofdstuk de nieuwe budgettaire voorstellen weergegeven en toegelicht. Deze zijn ook afzonderlijk per programma vermeld.

ga terug