Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Algemeen

Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020.
Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving.
We handhaven op basis van de wet- en regelgeving en lokaal beleid. De werkwijze van de handhaving is beschreven in het Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo, APV en bijzondere wetten en het Wabo beleidsplan 2017. Elk jaar worden de prioriteiten bepaald via het uitvoeringsprogramma. Handhaving doet de gemeente niet alleen. Wij werken constructief samen met onze externe partners, zoals de Omgevingsdienst IJmond, Het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK), de provincie Noord-Holland en de politie. Die samenwerking zorgt voor een integrale en effectieve uitvoering.

Lasten € 1.251.612
Baten € -90.030
Saldo € 1.161.582
ga terug