Begroting 2020 Landsmeer

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen .Dit volgens artikel 9 en 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Ook geven we aan of er sprake van achterstallig onderhoud is. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van de gemeente. Het zijn goederen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Met onderhoud bedoelen we: uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een object binnen de levensduur in goede staat te houden of te brengen. Die goede staat is een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Bij de onderhoudskosten onderscheiden we:

  • Klein onderhoud (ook wel dagelijks onderhoud genoemd);
  • Groot onderhoud.

Bij klein onderhoud gaat het om nodige periodieke kosten om het object in goede staat te houden binnen een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Voorbeelden zijn reinigen van rioolstelsels en periodiek onderhoud aan elektrische installaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een langere gebruiksperiode van een object. Ze zijn vaak ingrijpend en gaan om een groot of belangrijk deel van het object.
Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen gelden onderstaande beleidsnota’s:

Beleidsnota

Periode

Vastgest.

Actualis.

Riolering

Gem.rio.pl. 'Samen water ruimte geven" 2018-2023

21-12-17

2023

Water/beschoeiingen

Beheerplan oevers 2008-2018

30-09-08

2019

Waterplan Landsmeer 2016-2026

21-12-16

2020

Openbare verlichting

Beheerplan openbare verlichting 2011-2015

13-10-10

2019

Groen

Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019

31-03-09

2019

Kunstwerken

Beheerplan bruggen 2014-2018

19-03-15

2019

Gebouwen

Onderhoudspl.gemeentelijke gebouwen 2016-2025

10-11-16

2020

Speelruimteplan

Speelbeheerplan Landsmeer 2017-2022

20-04-17

2022

Wegen

Beheerplan wegen 2018-2022

18-05-17

2022

ga terug