Begroting 2020 Landsmeer

Landsmeer in balans met structurele inkomsten en uitgaven

Het college van Landsmeer is verheugd de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting 2020-2023 aan te bieden. Het college heeft zich bij het opstellen van de meerjarenbegroting gericht op de uitvoering van het raads- en collegeprogramma 2018-2022. Belangrijke (beleids)onderwerpen zijn duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en de bestuurlijke toekomst. Ook met de doelstellingen op het gebied van wonen wil het college doorgaan, inclusief een voorstel aan de raad over de invulling van het door de raad gewenste monumentenbeleid.
De algemene uitkering is gebaseerd op de september-circulaire. Deze geeft een meerjaren positief beeld weer ten opzichte van de mei-circulaire.  Anderzijds zijn er ontwikkelingen waardoor er een afname van inkomsten is. Hierbij valt te denken aan afnemende opbrengsten uit bouwleges en afname opbrengsten van reisdocumenten. Tegelijk zien we ook een stijging in de lasten. Hierbij zijn landelijke trends waar te nemen zoals stijgende zorgkosten en personeelslasten (CAO). Om de meerjarenbegroting structureel sluitend aan te kunnen bieden zijn structurele financiële ombuigingen noodzakelijk geweest. Er zijn ombuigingen gerealiseerd  op verschillende terreinen voor een bedrag van €800.000. Het gevolg hiervan is dat er in de voorliggende begroting geen ruimte meer is voor extra beleidsvoornemens, anders dan die van het raads- en collegeprogramma.

De kostenstijging van afvoer en verwerking van huishoudelijk afval leidt tot een onvermijdelijke verhoging van het tarief. In de perspectiefnota 2020 is voorgesteld dat door de toenemende kostenstijging van afvoer en verwerking van afvalstromen de afvalstoffenheffing in 2020 en 2021 met een jaarlijkse stijging van het tarief kostendekkend te maken. In deze begroting wordt de raad nu voorgesteld deze getrapte stijging niet uit te smeren over twee begrotingsjaren, maar in één keer per 2020 in te voeren. Hiermee worden de structurele opbrengsten gelijkgetrokken aan de structurele uitgaven van dit beleid. Dit voorstel past in het streven van het college en raad om de tekorten op de structurele lasten te verminderen en de begroting structureel meer in balans te krijgen.

Ontwikkeling algemene reserve
In deze begroting heeft het college specifiek aandacht geschonken aan het structureel versterken van de algemene reserve in de begrotingsperiode 2020-2023. Hierbij is een sluitende begroting belangrijk, maar ook het besluit om in de komende begrotingsperiode geen uitnamen uit de algemene reserve te doen voor het versterken van bestaand beleid of met voorstellen voor nieuw beleid aan uw raad te komen. Met deze moeilijke keuzes blijft Landsmeer vooralsnog financieel een gezonde gemeente.

R. Quakernaat
Wethouder Financiën

Baten € -22.028.104

Lasten € 23.649.402

Baten

€ -169.920

Lasten

€ 1.908.554

Baten

€ -90.030

Lasten

€ 1.251.612

Baten

€ -3.278.654

Lasten

€ 6.175.441

Baten

€ -2.112.790

Lasten

€ 10.076.396

Baten

€ -16.376.710

Lasten

€ 4.237.399