Begroting 2020 Landsmeer

Afkortingen en begrippen

Afkorting

Omschrijving

AEB

Afval Energie Bedrijf Amsterdam

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIZ

Bedrijveninvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOOT

Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam

BVL

Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

wet FIDO

Wet Financiering decentrale overheden

fte

full-time equivalent

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HHNK

Hoogheemraadschap Holalnds Noorderkwartier

HNLW

Het Nieuwe Landsmeerse WErken

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

IUSD

Integratie Uitkering Sociaal Domein

LEA

Lokale Educatieve Agenda

MIP

Meerjareninvesteringsplanning

MRA

Metropool regio Amsterdam

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg gevoerd

OT

Ondersteuningsteam

OVL

Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

OZB

Onroerende zaakbelasting

P&C

Planning & Control

RES

Regionale Energie Strategie

RMC

Regionaal Meld-en Coördinatiepunt

SMI

Sociaal Medische Indicaties

VNG

Vereniging Nederlandsche Gemeenten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WA

Waterlands Archief

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WWB

Wet Werk en Bijstand

ga terug