Begroting 2020 Landsmeer

Financiering

Algemeen

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt.
Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma.

Het beleid van de gemeente Landsmeer voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2019 geactualiseerd. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), zijn:

  • Gelden worden alleen uitgezet bij banken met ten minste een zogenoemde A-rating
  • Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen, waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Algemene ontwikkelingen
Ondanks het economische herstel en gematigd toenemende inflatie dalen de langetermijn rentetarieven voorzichtig.  De rente voor een 10-jaars staatslening daalt naar verwachting van 0,39% eind 2018 naar
minus 0,30 eind 2019. De verwachting is dat deze rente in 2020 uitkomt op minus 0,20%.

De Nederlandse economie groeit in 2019 licht. Het bruto binnenlands product komt naar verwachting
uit op  1,8%. Door met name een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag, zal de groei naar verwachting in 2020 wat lager uitkomen namelijk op 1,4%. De inflatie is geraamd op 2,5% voor 2019 en zal naar verwachting in 2020 afnemen tot 1,8%.

ga terug