Begroting 2020 Landsmeer

Financiële positie

Financiële positie

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat de ontwikkeling van het begrotingssaldo, opgebouwd uit het saldo primaire begroting, tussentijdse wijziging als gevolg van raadsbesluiten, effecten op het meerjaren begrotingssaldo uit de eerste bestuursrapportage een negatief beeld geeft van - € 359K in 2020 aflopend naar - € 118K in 2023. Samengevat wordt het negatief beeld veroorzaakt door de volgende majeure ontwikkelingen met een meerjarig effect).

1e bestuursrapportage 2019 (in 2020 € 599K nadelig):

 1. Verhoging raadsvergoeding en wet actualisatie wethouderspensioenen, nadelig € 132k;
 2. Uitwerking financiële gevolgen van het gemeentelijk rioleringsplan, nadelig € 48K;
 3. Actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van gerealiseerde investeringen, nadelig € 71K;
 4. Afname van opbrengsten detachering personeel door beëindiging van overeenkomsten, nadelig € 81K;
 5. Hogere lasten WMO-begeleiding, huishoudelijke zorg, contractkosten regio ZaWa en kernteam WMO-jeugd per saldo, nadelig € 148K;
 6. Hogere lasten onderhoud groenvoorzieningen in verband met toenemende droogte, nadelig € 22K
 7. Hogere opbrengsten detachering Wsw-ers en per saldo lagere salarislasten, voordelig € 45K;

Perspectiefnota (in 2020 € 125K voordelig):

 1. Op basis van de mei circulaire een hogere algemene uitkering voordelig € 338K;
 2. Meerjarenplan sociaal domein, per saldo nadelig €70K;
 3. Opheffing Integratie-uitkering sociaal domein, nadelig €58K;


Bovenstaand zijn samengevat de ontwikkelingen met een groot financieel effect op de begroting weergegeven. In de eerste bestuursrapportage 2019 en perspectiefnota 2020 is per programma op mutatie niveau een toelichting opgenomen.

Subtotaal begroting tot en met Berap II

-359

-205

-275

-118

Bestaand beleid

-313

-292

-448

-364

Onontkoombaar knelpunt

-1

17

42

54

Nieuw beleid

-41

-41

-14

-14

Autonome ontwikkelingen

50

198

224

190

Amendementen

7

7

15

24

Indexaties

0

0

0

-12

Administratieve wijzigingen

2

-25

0

-150

Ombuigingen

663

408

434

436

Totaal gevolgen begroting 2020

367

273

254

165

Saldo begroting 2020 - 2023

8

68

-21

47

Ontwikkeling van het begrotingssaldo
De organisatie heeft getracht de eerste bestuursrapportage en perspectiefnota naar een meerjarig sluitende begroting te brengen. Het betreft in grote lijnen de volgende belangrijkste ontwikkelingen. Het positief effect op het saldo begroting hiervan is in 2020 € 360k.

Bestaand beleid (effect in 2020 nadelig € 313K)

Ruimtelijk domein:

 1. Neerwaartse bijstelling opbrengsten derden (onder andere bouwexploitatieovereenkomsten), nadelig € 83K;
 2. Door minder aanvragen dan verwacht  worden de legesinkomsten voor ontheffing van bestemmingsplannen neerwaarts bijgesteld. nadelig € 20K;

Sociaal domein:

 1. Neerwaartse bijstelling detacheringsopbrengsten personeel, nadelig € 89K;
 2. Wonen plus gratis Lidmaatschap 75+ omzetting van incidenteel naar structureel, nadelig € 28K;
 3. WMO begeleiding kortdurend verblijf en huishoudelijk hulp, toename vraag, nadelig € 90K;
 4. NIA (Niet Ingekocht Aanbod) trajecten regionaal, lagere uitgaven door de beëindiging van trajecten door opheffing van een gezinshuis in Landsmeer, per saldo voordelig € 114K;
 5. De opbrengst voor het voldoen aan de taakstelling voor de vestiging van statushouders wordt vanaf 2019 door het rijk verwerkt in de algemene uitkering. De opbrengst op het product inburgering wordt verlaagd, nadelig € 25K;
 6.  De opbrengst voor het voldoen aan de taakstelling voor de vestiging van statushouders wordt vanaf 2019 door het rijk verwerkt in de algemene uitkering. De opbrengst op het product inburgering wordt verlaagd, nadelig € 18K;

Nieuw beleid (effect in 2020 nadelig €41K)

Ruimtelijk domein:

 1. Monumentenbeleid Landsmeer: een subsidiëren monumentenbeleid (met verplichte aanwijzing). nadelig €41K;

Autonome ontwikkelingen (effect in 2020 voordelig € 50K)

Sociaal domein:

 1. Lagere ontvangsten gebundelde uitkering bijdrage rijk WWB-inkomensdeel, nadelig € 60K;

Financiën:

 1. Hogere uitkering gemeentefonds o.b.v. septembercirculaire, voordelig € 107K;
  (effect hiervan in 2021 is  € 252K, in 2022 € 278K en 2023 € 244 K voordelig)

Onontkoombaar knelpunt (effect in 2020 nihil)
Ruimtelijk Domein:
In de begroting is in 2020 en verder een stijging van de lasten voor ophalen en verwerking van huisvuil opgenomen ter hoogte van € 241K. Overeenkomstig zijn de opbrengsten verhoogd met eenzelfde bedrag. Dit houdt in een stijging van het tarief voor afvalstoffenheffing met 20%.
Ombuigingen (effect in 2020 voordelig € 663K)
De categorie "ombuigingen" is onder te verdelen in ombuigingen welke zijn ontstaan uit begrotingsposten waarvan de besteding structureel op de begroting achterblijft en daarmee structureel kunnen worden verlaag  en ombuigingen waaraan een beleidsmatige keuze ten grondslag ligt.
Ombuigingen uit hoofde van 'onderbesteding' (effect in 2020 voordelig, € 130K )

 1. Programma Financiën, onderdeel overhead: neerwaartse bijstelling van begrotingsposten voor uitgaven inhuur ICT, abonnementen en organisatieontwikkeling, per saldo voordelig € 79K in 2020;
 2. Programma Integrale veiligheid: neerwaartse bijstelling van begrotingspost voor uitgaven brandweerpost Den Ilp (i.v.m. opheffing) en abonnementen, per saldo voordelig € 13K in 2020;
 3. Programma Ruimtelijk Domein: neerwaartse bijstelling van begrotingspost voor uitgaven onderhoud openbare verlichting, recreatie en verkeersvoorzieningen en maatregelen per saldo voordelig € 38K in 2020.


Ombuigingen uit hoofde van 'beleidsmatige keuzes ' (effect in 2020 voordelig, € 533K )

 1. Programma Algemeen Bestuur:  vrijval van het niet aan te wenden deel van de bestemmingsreserve Inter Bestuurlijk Programma , voordelig € 225K in 2020;
 2. Programma Financiën: De reserve Sociaal domein komt eind 2019 hoger uit dan verwacht. Per 2020 wordt deze reserve omgezet in een reserve Meerjarenbeleidsplan Sociaal domein. Doordat het beginsaldo nu hoger is dan begroot kunnen de uitgaven in 2020 volledig uit de reserve gelanceerd worden. Hierdoor ontstaat eenmalig een voordeel van € 70K in 2020.
 3. Programma Ruimtelijk Domein:  In de afgelopen en komende begrotingsperiode zijn en worden  in het kader van het MeerJarenInvesteringsplan veel speelvoorzieningen vervangen. Hierdoor komen  de begrotingsposten voor onderhoud structureel lager uit, voordelig € 32K in 2020.
 4. Programma Ruimtelijk Domein: in 2019 zijn de beheerplannen groot onderhoud geactualiseerd, op basis hiervan zijn de stortingen in de voorziening groot onderhoud voor enkele objecten verlaagd, per saldo voordelig € 7K in 2020;
 5. Programma Sociaal Domein: In de begroting was een stelpost voor kapitaallasten in verband met renovatie en/of vernieuwing van onderwijshuisvesting opgenomen. De onderwijshuisvesting wordt integraal betrokken bij (her)inrichting en ontwikkeling van woningbouwlocaties en uitgewerkt in verschillende opties. Deze worden op termijn aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd met het oog op de dan te openen grondexploitaties. Omdat naar verwachting niet eerder dan in 2022 de realisatie van voornoemde ontwikkeling zal starten, wordt voorgesteld de stelpost voor kapitaallasten voor onderwijshuisvesting in de periode 2020-2022 te laten vervallen. Het effect hiervan is voordelig € 45K in 2020.
 6. Programma Sociaal Domein: in 2019 zijn de beheerplannen groot onderhoud geactualiseerd, op basis hiervan zijn de stortingen in de voorziening groot onderhoud voor enkele objecten verlaagd, per saldo voordelig € 39K in 2020;
 7. Programma Sociaal Domein: door invoering en implementatie van Zorgned in 2019 is een structurele besparing voordelig € 60K in 2020;
 8. Programma Sociaal Domein: diverse neerwaartse bijstellingen als gevolg van gerealiseerd inkoopvoordeel en lager dan verwachte vraag (deze worden bij programma Sociaal Domein onder 'Financiën' per post toegelicht. Per saldo voordelig € 53K in 2020.
ga terug