Begroting 2020 Landsmeer

EMU saldo

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

EMU-SALDO

-4.767

-500

-2.054

-1.005

477

EMU-SALDO referentiewaarde

767

0

0

0

0

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

-5.534

-500

-2.054

-1.005

477

Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-34

-34

-34

-34

-34

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

-404

0

-300

0

0

Liquide middelen

-380

28

0

0

0

Overlopende activa

-350

0

-200

0

0

Passiva

Vaste Passiva

Vaste schuld

5.007

10

1.630

930

-668

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-1.404

484

-110

41

157

Overlopende passiva

-5

0

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

ga terug