Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Algemeen

Portefeuillehouder

Wethouder R. Quakernaat
Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie

Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving  
We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving.
Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet  het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Lasten € 6.175.441
Baten € -3.278.654
Saldo € 2.896.787
ga terug