Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Een gezonde en veilige leefomgeving

Een gezonde en veilige leefomgeving

Omschrijving speerpunt

De gemeente heeft als taak om te zorgen voor de afvoer van afvalstoffen en een deugdelijk riool. Er wordt in toenemende mate, onder druk van de klimaatverandering, gekeken naar mogelijkheden om functies van de openbare ruimte te verbinden voor een optimaal resultaat. Een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, gebouwde omgeving en infrastructuur, die ruimte geeft voor de ontwikkelingen op gebied van onder meer energietransitie, bereikbaarheid, groen en ontspanning, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Wat willen we bereiken?

Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze.

Wat gaan we daar voor doen?

- Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid.

- Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden.

- Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid.

Wat willen we bereiken?

Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

Wat gaan we daar voor doen?

- Er worden voor de burger aantrekkelijke groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd.Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan.

- Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten  en beschoeiingen.

- Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen).

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting beheer en onderhoud van groen en verharding.

Wat gaan we daar voor doen?

- Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna.

- Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving.

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

- Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud  van de groene omgeving centraal staat.

Wat willen we bereiken?

Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we daar voor doen?

- Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.

- Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024.

- Verduurzaming vastgoed ( alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Led-verlichting openbare ruimte gereed in 2022

Wat willen we bereiken?

Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren van het beleidsplan spelen.

Wat willen we bereiken?

Voorschriften wet milieubeheer worden nageleefd.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren van milieuprogramma in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond.

ga terug