Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

Omschrijving speerpunt

Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan.

Wat willen we bereiken?

Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente.

Wat gaan we daar voor doen?

- Opstellen en uitvoeren van een nieuw monumentenbeleid.

Wat willen we bereiken?

Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.

Wat gaan we daar voor doen?

- Het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma om de resultaten en ambities in de Woonvisie Landsmeer 2016 – 2024 te behalen.

- Locaties vaststellen waar woningen gerealiseerd kunnen worden en hiervoor projecten ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Het implementeren van de omgevingswet.

Wat gaan we daar voor doen?

- Een uitvoeringsprogramma omgevingswet opstellen en de daaronder resorterende uitvoeringsprojecten realiseren.

ga terug