Begroting 2020 Landsmeer

Leeswijzer

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen; Algemeen, programma's, paragrafen, financiën en de bijlagen. Hieronder worden deze verder toegelicht.

Algemeen
Onder algemeen vindt u de financiële samenvatting van de begroting 2020 - 2023 en deze leeswijzer.

Programma's
Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:

 • Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma
 • Speerpunten: hier zijn de speerpunten opgenomen met hun omschrijving. Vervolgens wordt het beoogde effect dat wordt nagestreefd beschreven aan de hand van de vraag;  'Wat willen we bereiken?' Vervolgens volgen de activiteiten die worden omschreven aan de hand van de vraag; ‘Wat gaan we daarvoor doen?’
 • Financiën: hier is onder 'Wat mag het kosten' per product-activiteit aangegeven welke lasten en baten in meerjarig perspectief zijn opgenomen en op programma niveau de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve(s).
 • Beleidsindicatoren: hier zijn de verschillende (verplichte) BBV indicatoren opgenomen met de laatst bekende gegevens.
 • Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.
 • Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Paragrafen
In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s.  Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Financiën
Hoofdstuk Financiën bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Financiële positie
 • Overzicht baten en lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Incidentele baten en lasten
 • Overzicht reserves
 • Overzicht voorzieningen
 • Meerjaren InvesteringsPlan

Bijlagen
Het laatste deel van de begroting toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, afkortingen en begrippen, subsidies, EMU-saldo en portefeuilleverdeling van het college.

ga terug