Begroting 2020 Landsmeer

Incidentele baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Lasten

2020

2021

2022

2023

Algemeen bestuur

College van B & W

-27

-32

-30

-31

Gemeenteraad

-5

0

0

0

Secretarieleges burgerzaken

-20

-40

-60

0

Voorlichting

0

-7

0

0

Integrale veiligheid

Inrijverboden

-23

-45

-67

0

Ruimtelijk domein

Afvalstromen Werf

-85

-25

0

0

Bestemmingsplannen

-50

-50

0

0

Economische zaken

-3

-5

-9

0

Grond Breekoever/Sportlaan

-18

-18

0

0

Milieubeheer

-34

-67

-100

0

Openbaar groen - beleid

-6

-13

-19

0

Overige ruimtelijke ordening

-14

-29

-43

0

Verkeervoorz + maatregelen

-21

-41

-62

0

Volkshuisvesting

-20

0

0

0

Wegen algemeen

-46

-6

0

0

Sociaal domein

Binnensport ICL facilitair

-33

-67

-99

0

Inhuur SocDom product&3D neutr

-200

-200

-200

0

Leerplicht

-6

-12

-17

0

Sociale werkvoorziening

-44

-88

-134

0

Sportstimulering

-12

-12

-12

0

Financiën

Algemene baten en lasten

-2

-2

-3

-413

HLP Facilitaire kosten

-4

-4

0

0

HLP Huisvesting gemeentehuis

-59

-118

-174

0

Stelpost onvoorzien

7

0

0

0

Totaal lasten

-746

-585

-611

-444

Baten

Algemeen bestuur

Secretarieleges burgerzaken

4

8

12

0

Integrale veiligheid

Inrijverboden

2

4

6

0

Ruimtelijk domein

Economische zaken

1

2

2

0

Inzameling Huis aan Huis

4

0

0

0

Inzet reserves prg Milieu

85

25

0

0

Inzet reserves prg VROM

125

125

75

75

Inzet reserves prg Wegen

46

6

0

0

Milieubeheer

60

119

178

0

Overige ruimtelijke ordening

8

14

21

0

Verkeervoorz + maatregelen

3

6

10

0

Sociaal domein

Binnensport ICL facilitair

6

12

17

0

Leerplicht

0

1

1

0

Res sociaal domein

200

130

130

0

Sociale werkvoorziening

28

56

85

0

Financiën

Algemene baten en lasten

53

104

161

0

HLP Huisvesting gemeentehuis

1

2

3

0

Inzet reserves

-1.159

-996

-150

-150

Inzet reserves prg DM

800

765

0

0

Res Prg Alg Bestuur

75

75

75

75

Res Prg Bedrijfsvoering

28

0

0

0

Totaal baten

735

155

145

-150

Saldo incidenteel

-11

-430

-467

-594

ga terug