Begroting 2020 Landsmeer

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Overige grondopbrengsten

-10

-11

-8

-7

Ozb-gebruikers

229

233

236

240

Ozb-eigenaren

1.938

1.968

2.000

2.031

Inzet reserves prg DM

742

742

0

0

Uitkeringen gemeentefonds

13.871

14.352

14.580

15.011

Algemene baten en lasten

0

0

0

16

Integratie-uitkering Sociaal D

0

0

0

0

Overige financiele middelen

39

39

39

39

Geldleningen+uitzett(=>1 jaar)

-4

4

5

5

Stelpost onvoorzien

-18

-25

-26

-26

Roerende woon+bedrijfsruimten

3

3

3

3

Toeristenbelasting

30

31

31

31

Precariobelasting

20

20

21

21

Heffing+invordering gem belast

4

4

4

4

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Res sociaal domein

200

130

130

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

17.044

17.489

17.015

17.368

ga terug