Begroting 2020 Landsmeer

Portefeuilleverdeling

Burgemeester D. Straat

Weth. R. Quakernaat (1e loco)

Weth. M. Elfferich (2e loco)

 • Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid
 • Integrale Handhaving
 • Integriteit
 • Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken
 • Organisatie en Dienstverlening
 • Communicatie en Participatie
 • Regionale Samenwerking
 • Coördinatie Metropool Regio Amsterdam
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondzaken en Vastgoed
 • Bouwzaken
 • Wonen
 • Monumentenzorg
 • Economie, recreatie en toerisme
 • Sportaccommodaties, Sport &
 • Sportvelden
 • Mobiliteit
 • Onderhoud Wegen, Water en Riolering
 • Cultuur
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Plaatselijk Openbaar Groen
 • Landschap & Veenweidegebied
 • Afvalverwerking en Reiniging
 • Volksgezondheid
 • Jeugd, jongeren en jeugdzorg
 • Zorg en Welzijn
 • Onderwijs en Passend onderwijs
 • Werk en Inkomen / Participatiewet

Projecten:

Projecten:

Projecten:

Integrale projecten van het college:

 • Toekomstvisie
 • Dienstverleningsprogramma 2020 en organisatieontwikkeling
 • ICT-infrastructuur
 • Terras aan de Breek
 • Hotel A10
 • Bestuurlijke Toekomst
 • Opvang jongeren
 • Sportpark
 • Speelplaatsen
 • Omgevingswet- en visie: D. Straat
 • Nieuwe Gouw: R. Quakernaat
 • Het Lint: R. Quakernaat
 • Zorg en veiligheid: M. Elfferich

Verbonden Partijen/Vertegenwoordiging  in de regio:

Verbonden partijen/Vertegenwoordiging in de regio:

Verbonden partijen/Vertegenwoordiging in de regio:

 • Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Alliander N.V.
 • Waterlands Archief
 • Ombudsman Metropool Amsterdam
 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • DIMPACT
 • Vervoerregio
 • MRA ZW Wonen
 •  MRA ZW Economie (Recreatie &
 • Toerisme)
 • MRA ZW Ruimte
 • Omgevingsdienst IJmond
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • Regionale samenwerking sociaal
 • domein
 • SPOORraad
 • MRA ZW Duurzaamheid
 • MRA ZW Landschap
 • Omgevingsraad Schiphol
ga terug