Begroting 2020 Landsmeer

Taakvelden

Bedragen * € 1.000

Taakveld

2020

2021

2022

2023

Lasten

0.1

Bestuur

-990

-959

-957

-966

0.10

Mutatie reserves

0

0

0

0

0.11

Resultaat vd rek.baten/lasten

-8

-68

21

-47

0.2

Burgerzaken

-520

-541

-538

-540

0.4

Overhead

-3.737

-3.766

-3.735

-3.754

0.5

Treasury

-46

-42

-45

-45

0.61

OZB Woningen

-121

-121

-119

-119

0.62

OZB niet-woningen

-14

-14

-14

-14

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0.7

Alg.uitk.en overige uitk.gem.f

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-18

-25

-26

-10

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-824

-836

-848

-860

1.2

Openbare orde en veiligheid

-285

-288

-278

-279

2.1

Verkeer en vervoer

-1.617

-1.510

-1.581

-1.576

2.2

Parkeren

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

-85

-85

-85

-85

3.1

Economische ontwikkeling

-89

-92

-87

-87

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg.

-21

-22

-21

-21

3.4

Economische gronden

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

-10

-10

-10

-10

4.2

Onderwijshuisvesting

-290

-290

-290

-381

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

-503

-506

-493

-497

5.1

Sportbeleid en activering

-65

-65

-62

-50

5.2

Sportaccomodaties

-519

-522

-515

-516

5.3

Cult.pres, cult.prod,cult.part

-58

-58

-55

-56

5.5

Cultureel erfgoed

-51

-51

-24

-24

5.6

Media

-674

-685

-658

-663

5.7

Openb.groen en openlucht recr.

-582

-612

-617

-626

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-749

-755

-745

-751

6.2

Wijkteams

-797

-799

-765

-579

6.3

Inkomensregelingen

-2.461

-2.482

-2.498

-2.519

6.4

Begeleide participatie

-245

-245

-242

-242

6.5

Arbeidsparticipatie

-222

-223

-198

-199

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-351

-351

-342

-342

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-949

-949

-940

-940

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-1.941

-1.941

-1.901

-1.913

6.82

Geescaleerde zorg 18-

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

-690

-696

-665

-671

7.2

Riolering

-783

-760

-749

-944

7.3

Afval

-1.239

-1.249

-1.232

-1.234

7.4

Milieubeheer

-572

-516

-496

-501

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-137

-141

-136

-136

8.1

Ruimtelijke ordening

-697

-722

-691

-694

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijfter.)

-42

-43

-40

-40

8.3

Wonen en bouwen

-657

-661

-614

-615

Saldo lasten

-23.658

-23.703

-23.293

-23.547

Baten

0.1

Bestuur

1

1

1

1

0.10

Mutatie reserves

1.430

924

172

7

0.11

Resultaat vd rek.baten/lasten

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

169

172

174

177

0.4

Overhead

34

35

35

36

0.5

Treasury

81

85

88

88

0.61

OZB Woningen

2.059

2.089

2.120

2.150

0.62

OZB niet-woningen

243

247

250

254

0.64

Belastingen overig

28

28

28

29

0.7

Alg.uitk.en overige uitk.gem.f

13.871

14.352

14.580

15.011

0.8

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

2.1

Verkeer en vervoer

92

93

94

96

2.2

Parkeren

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

47

48

48

49

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

1

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg.

9

9

10

10

3.4

Economische gronden

30

31

31

31

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

101

102

102

103

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

5.2

Sportaccomodaties

165

167

170

172

5.3

Cult.pres, cult.prod,cult.part

0

0

0

0

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

5.6

Media

5

6

6

6

5.7

Openb.groen en openlucht recr.

10

11

11

11

6.1

Samenkracht en burgerpart.

25

25

26

26

6.2

Wijkteams

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

1.703

1.729

1.755

1.781

6.4

Begeleide participatie

20

20

20

20

6.5

Arbeidsparticipatie

46

46

39

40

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

48

48

48

48

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

7.2

Riolering

1.138

1.155

1.171

1.188

7.3

Afval

1.606

1.630

1.653

1.677

7.4

Milieubeheer

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

118

119

121

123

8.1

Ruimtelijke ordening

181

183

185

187

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijfter.)

30

31

31

31

8.3

Wonen en bouwen

168

190

193

196

Saldo baten

23.458

23.574

23.163

23.547

Totaal saldo

-200

-130

-130

0

ga terug