Begroting 2020 Landsmeer

Overzicht baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Algemeen bestuur

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.01

Gemeenteraad

-436

-448

-480

-478

-481

-484

1.02

Burgerzaken

-391

-490

-520

-541

-538

-540

1.03

Dagelijks bestuur

-728

-918

-884

-862

-829

-835

1.04

Rekenkamer

-9

-25

-25

-25

-26

-26

2.01

Integrale veiligheid

-1.016

-1.192

-1.252

-1.267

-1.265

-1.277

3.01

Afvalstoffen

-1.247

-1.382

-1.386

-1.399

-1.381

-1.385

3.02

Begraven

-152

-139

-137

-141

-136

-136

3.03

Duurzaamheid

-323

-425

-364

-309

-288

-292

3.04

Economie & Recreatie

-131

-214

-164

-168

-164

-165

3.05

Groenvoorzieningen

-528

-492

-395

-413

-411

-410

3.06

Grondexploitatie

-167

-1.341

-1

-1

-1

-1

3.07

Omgevingsvergunningen

-365

-636

-577

-599

-555

-556

3.08

Openbare ruimte

-1.775

-1.447

-1.551

-1.450

-1.525

-1.519

3.09

Ruimtelijke ordening

-443

-474

-603

-619

-564

-566

3.10

Volkshuisvesting

-49

-128

-80

-62

-59

-59

3.11

Water en riolering

-981

-914

-916

-904

-899

-1.104

4.01

Basis jeugd

-605

-941

-981

-988

-953

-960

4.02

Basis sport/cultuur

-1.213

-1.263

-1.227

-1.235

-1.222

-1.305

4.03

Basis volwassenen

-857

-915

-995

-1.003

-956

-963

4.04

maatwerk jeugd

-2.198

-1.926

-2.021

-2.023

-1.981

-1.995

4.06

Maatwerk participatie

-2.852

-2.983

-2.994

-3.017

-3.004

-3.027

4.07

Maatwerk WMO

-1.251

-1.256

-1.300

-1.300

-1.282

-1.282

4.08

Toegang

-753

-517

-558

-559

-557

-369

5.01

Overhead

-4.608

-4.520

-3.998

-4.027

-3.996

-4.017

5.02

Algemene uitkering

0

0

0

0

0

0

5.03

Onroerende-zaakbelastingen

-115

-125

-135

-135

-134

-134

5.04

Overige belastingen

-103

0

0

0

0

0

5.05

Overige uitgaven en inkomsten

-77

-54

-58

-67

-65

-49

5.06

Treasury

-7

-26

-46

-42

-45

-45

Totaal lasten

-23.380

-25.192

-23.649

-23.636

-23.314

-23.500

1.01

Gemeenteraad

0

0

0

0

0

0

1.02

Burgerzaken

241

167

169

172

174

177

1.03

Dagelijks bestuur

104

1

1

1

1

1

1.04

Rekenkamer

0

0

0

0

0

0

2.01

Integrale veiligheid

104

89

90

91

93

94

3.01

Afvalstoffen

1.535

1.466

1.606

1.630

1.653

1.677

3.02

Begraven

150

116

118

119

121

123

3.03

Duurzaamheid

1

0

0

0

0

0

3.04

Economie & Recreatie

38

18

18

19

19

19

3.05

Groenvoorzieningen

0

2

2

2

2

2

3.06

Grondexploitatie

425

1.381

0

0

0

0

3.07

Omgevingsvergunningen

219

92

163

186

188

191

3.08

Openbare ruimte

794

198

201

203

205

207

3.09

Ruimtelijke ordening

12

69

28

28

29

29

3.10

Volkshuisvesting

9

153

6

6

6

6

3.11

Water en riolering

1.185

1.121

1.138

1.155

1.171

1.188

4.01

Basis jeugd

56

99

110

110

111

112

4.02

Basis sport/cultuur

159

168

171

173

176

178

4.03

Basis volwassenen

0

0

0

0

0

0

4.04

maatwerk jeugd

20

94

7

7

7

7

4.06

Maatwerk participatie

1.832

1.804

1.768

1.795

1.814

1.841

4.07

Maatwerk WMO

81

48

48

48

48

48

4.08

Toegang

10

42

9

9

10

10

5.01

Overhead

68

34

34

35

35

36

5.02

Algemene uitkering

12.275

13.312

13.871

14.352

14.580

15.011

5.03

Onroerende-zaakbelastingen

2.223

2.271

2.305

2.339

2.373

2.407

5.04

Overige belastingen

54

39

55

55

56

57

5.05

Overige uitgaven en inkomsten

450

30

30

31

31

31

5.06

Treasury

97

117

81

85

88

88

Totaal baten

22.143

22.930

22.028

22.650

22.991

23.540

Saldo voor mutaties reserves

-1.238

-2.261

-1.621

-986

-323

40

Toevoeging reserves

-194

-1.270

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.897

3.005

1.630

1.053

302

7

Saldo reserves

1.703

1.735

1.630

1.053

302

7

Saldo na mutaties reserves

466

-526

8

68

-21

47

Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.

Onvoorzien
In de begroting 2020 is een structurele raming van ongeveer €25.000 opgenomen voor onvoorzien.

Overhead
De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 4.119.674 in 2020. De geraamde baten bedragen in 2020 € 35.645.

Vennootschapsbelasting
In de begroting worden geen lasten ten behoeve van VPB verwacht de aankomende jaren.

ga terug