Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Functiemenging

%

2018

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

42,3

Nederland

52,8

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2018

LISA

229,2

Nederland

145,9

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2017

CBS

199

Nederland

174

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

RWS

3,8

Nederland

16,9

Hernieuwbare electriciteit is de electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Lasten € 6.175.441
Baten € -3.278.654
Saldo € 2.896.787
ga terug