Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Ruimtelijk domein

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.01

Afvalstoffen

-1.247

-1.382

-1.386

-1.399

-1.381

-1.385

3.02

Begraven

-152

-139

-137

-141

-136

-136

3.03

Duurzaamheid

-323

-425

-364

-309

-288

-292

3.04

Economie & Recreatie

-131

-214

-164

-168

-164

-165

3.05

Groenvoorzieningen

-528

-492

-395

-413

-411

-410

3.06

Grondexploitatie

-167

-1.341

-1

-1

-1

-1

3.07

Omgevingsvergunningen

-365

-636

-577

-599

-555

-556

3.08

Openbare ruimte

-1.775

-1.447

-1.551

-1.450

-1.525

-1.519

3.09

Ruimtelijke ordening

-443

-474

-603

-619

-564

-566

3.10

Volkshuisvesting

-49

-128

-80

-62

-59

-59

3.11

Water en riolering

-981

-914

-916

-904

-899

-1.104

Totaal lasten

-6.161

-7.593

-6.175

-6.066

-5.982

-6.192

3.01

Afvalstoffen

1.535

1.466

1.606

1.630

1.653

1.677

3.02

Begraven

150

116

118

119

121

123

3.03

Duurzaamheid

1

0

0

0

0

0

3.04

Economie & Recreatie

38

18

18

19

19

19

3.05

Groenvoorzieningen

0

2

2

2

2

2

3.06

Grondexploitatie

425

1.381

0

0

0

0

3.07

Omgevingsvergunningen

219

92

163

186

188

191

3.08

Openbare ruimte

794

198

201

203

205

207

3.09

Ruimtelijke ordening

12

69

28

28

29

29

3.10

Volkshuisvesting

9

153

6

6

6

6

3.11

Water en riolering

1.185

1.121

1.138

1.155

1.171

1.188

Totaal baten

4.368

4.617

3.279

3.347

3.394

3.443

Saldo voor mutaties reserves

-1.793

-2.976

-2.897

-2.719

-2.588

-2.749

Toevoeging reserves

-105

-900

0

0

0

0

Onttrekking reserves

360

455

450

175

165

0

Saldo reserves

255

-445

450

175

165

0

Saldo na mutaties reserves

-1.539

-3.421

-2.447

-2.544

-2.423

-2.749

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuw beleid

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023

17

21

71

-24

Totaal

17

21

71

-24

Nieuw beleid

Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023
Actualisatie van kapitaallasten met betrekking tot MIP 2020-2023

Beleidsontwikkelingen Begroting 2020

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Amendementen

-Herinrichting terrein NH-kerk uit hoofde van amendement A10

0

0

0

9

Bestaand beleid

-Bijstelling kapitaallasten 2020-2023

-4

-4

-4

-5

-Toerekening personeelslasten 2020-2023

160

114

157

185

-Bijstelling kapitaallasten MIP 2020-2023

1

-2

-2

-2

-Bijstellen uitgaven uitvoeringsprogramma mobiliteit

0

0

0

0

-Bijstellen uitgaven wegwerken achterstallig onderhoud wegen

0

0

0

0

-Bijstelling legesinkomsten ontheffing bestemmingsplannen

-20

-21

-21

-21

-Bijstelling van de legesinkomsten

-83

-64

-66

-67

-Aframing onttrekking reserve bestemmingsplannen

0

0

0

0

Nieuw beleid

-Monumentenbeleid Landsmeer: een subsidiërend monumentenbeleid (met verplichte aanwijzing)

-41

-41

-14

-14

Ombuigingen

-Voorstel ombuigingen in begroting 2020-2023

48

48

48

48

-Bijstelling onderhoud speelplaatsen

10

10

10

10

-Bijstelling storting in de voorziening onderhoud speelplaatsen

12

12

12

12

-Bijstelling uitgaven verkeersvoorzieningen en maatregelen

8

8

8

8

-Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen

-1

-1

-1

-1

Onontkoombaar knelpunt

-Bijraming in verband met hogere lasten van afvoer en verwerking van huishoudelijk afval en grofvuil

-244

-230

-208

-200

-Doorvoeren tariefstijging afvalstoffenheffing in verband met structureel hogere lasten inzameling en verwerking

243

247

250

254

Totaal

89

77

170

218

Amendementen

Herinrichting terrein NH-kerk uit hoofde van amendement A10
De investering €223.000, zoals vermeld op pagina 106, voorlopig te schrappen, totdat duidelijk is wat de consequenties zullen zijn van naastgelegen ontwikkelingen.

Bestaand beleid

Bijstelling kapitaallasten 2020-2023
Als gevolg van wijzigingen in materiële vaste activa zijn de kapitaallasten in de begroting 2020-2023  geactualiseerd.

Bijstelling kapitaallasten MIP 2020-2023
Als gevolg van aanpassingen en verschuivingen in het MIP 2020-2023 ten opzichte van de perspectiefnota worden de kapitaallasten bijgesteld.

Bijstellen uitgaven uitvoeringsprogramma mobiliteit
De uitvoering van het uitvoeringsprogramma mobiliteit en daarbij behorende bestedingen verschuift verder naar de jaren 2020-2022.

Bijstellen uitgaven wegwerken achterstallig onderhoud wegen
Eind 2019 start KPN met de aanleg van glasvezel. Met de planning van het onderhoud is rekening gehouden om dit te combineren dan wel na de aanleg van de glasvezel te doen zodat er geen dubbele overlast is en de uitvoering op zo efficiënt mogelijke wijze gebeurd. Om die reden wordt gevraagd de duur van de hiervoor ingestelde reserve  onderhoud wegen te verlengen tot en met 2021.

Bijstelling legesinkomsten ontheffing bestemmingsplannen
Door minder aanvragen dan verwacht  worden de legesinkomsten voor ontheffing van bestemmingsplannen neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling van de legesinkomsten
In de begroting is rekening gehouden met legesopbrengsten uit aanvragen van ondermeer Breekoever.

Aframing onttrekking reserve bestemmingsplannen
Door de verwachte invoeringsdatum van de omgevingswet tot en met 2021 worden er geen bestemmingsplannen meer geactualiseerd. Het instrument “bestemmingsplan” wordt met de komst van deze nieuwe wet vervangend voor het instrument “omgevingsplan”. De lasten zullen met de invoering echter niet minder worden. Een omgevingsplan moet immers worden opgesteld en na vaststelling zal het plan ook onderhouden dienen te worden om te zorgen dat het up to date blijft. Voorgesteld wordt dan ook om de bestemmingsreserve voor bestemmingsplannen om te zetten naar een bestemmingsreserve voor het omgevingsplan.

Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Nieuw beleid

Monumentenbeleid Landsmeer: een subsidiërend monumentenbeleid (met verplichte aanwijzing)
In het raadsprogramma ‘Samen Verder 2018-2022’ en de Collegeagenda 2018-2022 is de ambitie opgenomen om het monumentenbeleid te actualiseren met als doelstelling het versterken van de lokale identiteit en het behouden van het dorpskarakter. Als uitwerking hiervan is in de begroting  een subsidiërend monumentenbeleid (met verplichte aanwijzing) opgenomen.

Ombuigingen

Voorstel ombuigingen in begroting 2020-2023
Bij posten met een structureel lager dan begroot bestedingspatroon is gekeken welke mogelijkheden tot besparing er zijn, met zo min mogelijk consequenties voor het onderhoudsniveau, voorzieningen of dienstverlening.

Bijstelling uitgaven verkeersvoorzieningen en maatregelen
Verkeersvoorzieningen en maatregelen worden deels gedekt in de budgetten van uitvoeringskredieten of onderhoud wegen. Daarom wordt deze post neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling onderhoud speelplaatsen
Komende jaren worden diverse speelplaatsen vervangen. Om die reden is minder onderhoud nog dan is voorzien en wordt het hiervoor beschikbaar gestelde budget neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling storting in de voorziening onderhoud speelplaatsen
Voor onderhoud speelplaatsen is geen onderhoudsplan omdat regulier onderhoud uit exploitatiebudget wordt gedekt. De storting in de voorziening onderhoud speelplaatsen kan daarom structureel worden afgeraamd.

Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen
Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan worden de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen aangepast.

Onontkoombaar knelpunt

Bijraming in verband met hogere lasten van afvoer en verwerking van huishoudelijk afval en grofvuil
Bijraming in verband met hogere lasten van afvoer en verwerking van huishoudelijk afval en grofvuil.

Doorvoeren tariefstijging afvalstoffenheffing in verband met structureel hogere lasten inzameling en verwerking
Doorvoeren tariefstijging afvalstoffenheffing in verband met structureel hogere lasten inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De heffing wordt in 2020 met een verhoging van het tarief van 20% naar een kostendekkend niveau gebracht.

Lasten € 6.175.441
Baten € -3.278.654
Saldo € 2.896.787
ga terug