Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Omschrijving speerpunt

De openbare ruimte is de woonkamer van alle Landsmeerders. De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige openbare ruimte, zodat de Landsmeerders hier optimaal gebruik van kunnen maken. De openbare ruimte wordt goed onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en nodigt uit om in de openbare ruimte te bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. De openbare ruimte houdt rekening met de natuur en het milieu en draagt zo bij aan een duurzame samenleving.

Wat willen we bereiken?

Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer.

Wat gaan we daar voor doen?

- De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.

- Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten.

- Invulling geven aan het beleid benoemd in de Mobiliteitsvisie.

Wat willen we bereiken?

Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.

Wat gaan we daar voor doen?

- Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.

Wat willen we bereiken?

Onderhoud van de openbare ruimte conform de norm.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.

- Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2020-2023.

ga terug