Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

Beleidsuitgangspunten Wegbeheer gemeente Landsmeer (beleidsvisie op wegbeheer; raadsbesluit 18 mei 2017).

 • Beheerplan Wegen 2018-2022.
 • Beheerplan Openbare Verlichting 2011-2015.
 • Beheerplan Kunstwerken 2015-2019.
 • Mobiliteitsvisie 2018-2022.
 • Waterplan Landsmeer 2016-2026.
 • Beschoeiingenbeheerplan.
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 "Samen water ruimte geven".
 • Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012.
 • Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer.
 • Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2010 en uitvoeringsbesluiten.
 • Milieuprogramma 2017.
 • Toekomstvisie 2025.
 • Economische Visie Zaanstreek-Waterland 2018-2022.
 • Groenbeleidsplan 2009-2019.
 • Bomenverordening 2010 “Groene Kaart”.
 • Speelbeleidsplan 2017-2022.
 • Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied.
 • Woonvisie Landsmeer 2016-2024.
 • Huisvestingsverordening 2016
 • Verordening Starterleningen 2017.
 • Welstandsnota 2012.
 • Wabobeleidsplan 2017.
 • Bouwverordening 2012.
 • Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2012-2021.
 • Archeologie beleid 2010.
 • Erfgoedverordening 2012.
 • Verordening op de monumentencommissie 2007.
 • Duurzaamheidsvisie 2018-2024.
Lasten € 6.175.441
Baten € -3.278.654
Saldo € 2.896.787
ga terug