Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Integrale veiligheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.01

Integrale veiligheid

-1.016

-1.192

-1.252

-1.267

-1.265

-1.277

Totaal lasten

-1.016

-1.192

-1.252

-1.267

-1.265

-1.277

2.01

Integrale veiligheid

104

89

90

91

93

94

Totaal baten

104

89

90

91

93

94

Saldo voor mutaties reserves

-912

-1.104

-1.162

-1.176

-1.172

-1.183

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Saldo reserves

Saldo na mutaties reserves

-912

-1.104

-1.162

-1.176

-1.172

-1.183

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Bestaand beleid

-Intensivering handhaving

-5

-5

-5

-5

Nieuw beleid

-Aanpak ondermijning

-5

-5

-5

-5

Totaal

-10

-10

-10

-10

Bestaand beleid

Intensivering handhaving
Met de intensivering van de handhaving wordt er structureel en projectmatig ingezet op de uitvoering van de in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten gemeente Landsmeer 2019 benoemde taken. Met deze budgetverhoging wordt extra capaciteit ingehuurd om projectmatig handhavingsacties uit te voeren of in voorkomende gevallen praktische zaken uit te voeren met materieel waar de gemeente geen beschikking over heeft.

Nieuw beleid

Aanpak ondermijning
Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld en is een speerpunt uit het Collegeprogramma 2018-2022. In 2020 zal worden gestart met het trainen van de ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit. Ook worden er bewustwordingcampagnes gehouden om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Beleidsontwikkelingen Begroting 2020

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Bestaand beleid

-Toerekening personeelslasten 2020-2023

-33

-33

-71

-67

Ombuigingen

-Voorstel ombuigingen t.g.v. meerjarenbegroting 2020-2023.

5

5

5

5

-Aframen budget brandweer

5

5

5

5

-Aframen abonnementen brandweer

2

2

2

2

-Aframen budget contributies en lidmaatschappen

1

1

1

1

-Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen

-3

-3

-3

-2

Totaal

-23

-22

-61

-56

Bestaand beleid

Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Ombuigingen

Voorstel ombuigingen t.g.v. meerjarenbegroting 2020-2023.
Wegens lager dan begrote bestedingen wordt deze post afgeraamd.

Aframen budget brandweer
In verband met het opheffen van de brandweerpost Den Ilp kan dit budget structureel worden afgeraamd.

Aframen abonnementen brandweer
Als onderdeel van de ombuigingen is het deel van het budget dat de afgelopen jaren structureel niet is gebruikt afgeraamd.

Aframen budget contributies en lidmaatschappen
Als onderdeel van de ombuigingen is het deel van het budget dat de afgelopen jaren structureel niet is gebruikt afgeraamd.

Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen
Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan worden de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen aangepast.

Lasten € 1.251.612
Baten € -90.030
Saldo € 1.161.582
ga terug