Begroting 2020 Landsmeer

Financiën

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Financiën

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5.01

Overhead

-5.074

-4.520

-3.998

-4.027

-3.996

-4.017

5.02

Algemene uitkering

0

0

0

0

0

0

5.03

Onroerende-zaakbelastingen

-115

-125

-135

-135

-134

-134

5.04

Overige belastingen

-103

0

0

0

0

0

5.05

Overige uitgaven en inkomsten

-77

-54

-58

-67

-65

-49

5.06

Treasury

-7

-26

-46

-42

-45

-45

Totaal lasten

-5.376

-4.725

-4.237

-4.271

-4.239

-4.244

5.01

Overhead

68

34

34

35

35

36

5.02

Algemene uitkering

12.275

13.312

13.871

14.352

14.580

15.011

5.03

Onroerende-zaakbelastingen

2.223

2.271

2.305

2.339

2.373

2.407

5.04

Overige belastingen

54

39

55

55

56

57

5.05

Overige uitgaven en inkomsten

450

30

30

31

31

31

5.06

Treasury

97

117

81

85

88

88

Totaal baten

15.167

15.803

16.377

16.896

17.164

17.631

Saldo voor mutaties reserves

9.790

11.078

12.139

12.625

12.924

13.387

Toevoeging reserves

-89

-370

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.538

2.550

980

749

7

7

Saldo reserves

1.449

2.180

980

749

7

7

Saldo na mutaties reserves

11.239

13.258

13.119

13.374

12.931

13.394

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Autonome ontwikkelingen

-Uitkering sociaal domein per 2020 opgeheven en opgenomen in Algemene Uitkering

0

0

0

0

-De IUSD wordt opgeheven, onttrekking reserve SD vervalt

-58

-24

0

0

-Hogere algemene uitkering obv Mei circulaire

338

257

59

525

Nieuw beleid

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023

7

39

39

39

-Meerjaren plan sociaal domein - onttrekking reserve SD

130

130

130

0

Totaal

416

402

227

564

Autonome ontwikkelingen

Uitkering sociaal domein per 2020 opgeheven en opgenomen in Algemene Uitkering
Tot 2019 werden de rijksvergoedingen voor jeugd en wmo in de vorm van een integratie uitkering (IUSD) aan de gemeente verstrekt. De IUSD wordt opgeheven en wordt geintegreerd in de algemene uitkering. Dit geldt ook voor participatie (Wsw en reintegratie).

De IUSD wordt opgeheven, onttrekking reserve SD vervalt
Doordat de IUSD wordt opgeheven en het gehele sociale domein nu vanuit de algemene uitkering wordt gefinancierd, vervalt de koppeling met de reserve. De geraamde onttrekkingen in 2020 en 2021 vervallen. Dit is een last voor de reguliere exploitatie.

Hogere algemene uitkering obv Mei circulaire
De algemene uitkering wordt verhoogd op basis van de mei circulaire.

Nieuw beleid

Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023
Actualisatie van kapitaallasten met betrekking tot MIP 2020-2023

Meerjaren plan sociaal domein - onttrekking reserve SD
Op dit moment werkt het college aan een nieuw meerjarenplan sociaal domein. Hierin worden de opgaven voor de komende vier jaar beschreven op het brede terrein van het sociaal domein, inclusief de basisvoorzieningen zoals sport, cultuur en onderwijshuisvesting. De visie die in voorbereiding op de grote decentralisaties is beschreven in het beleidsplan ‘voor en met elkaar’ is onverkort van kracht. Een nadere toelichting mbt deze transformatie en innovatie, wordt gegeven in hoofdstuk "Trends en ontwikkelingen, paragraaf nieuw beleid".

Beleidsontwikkelingen Begroting 2020

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Amendementen

-Verhoging toeristenbelasting uit hoofde van aangenomen amendement A8

15

15

15

15

-Begroting 2020 Griffie Amendement 5

22

22

30

30

Autonome ontwikkelingen

-Bijstelling bijdrage Waterlands archief

3

6

6

7

-Bijraming algemene uitkering

107

252

278

244

Bestaand beleid

-Toerekening personeelslasten 2020-2023

209

234

50

79

-Budgetneutrale correctie indeling nieuwe teams

62

63

64

65

Ombuigingen

-Voorstel ombuigingen t.g.v. meerjarenbegroting 2020-2023.

64

58

59

59

-Voorstel ombuigingen in begroting 2020-2023

15

15

15

15

-Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen

4

5

5

6

-Verhoging onttrekking reserve Meerjarenbeleidsplan

70

0

0

0

-Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020

150

-75

-75

0

Totaal

722

596

447

519

Amendementen

Verhoging toeristenbelasting uit hoofde van aangenomen amendement A8
De toeristenbelasting, zoals vermeld op pagina 56 in 2020 te verhogen naar €30.000 en in de jaren daarna een verhoging toe te passsen van een nader vast te stellen percentage, overeenkomstig de afspraken uit de toekomstige notitie beleidsuitganspunten toeristisch verhuur woningen en indien er geïnvesteerd moet worden in een nieuw systeem die kosten te dekken uit de extra gegeneerde inkomsten toeristenbelasting.

Begroting 2020 Griffie Amendement 5
Bij de behandeling van de  meerjarenbegroting is voor de griffie voorgesteld structureel 0,5 fte (€ 30.000) bij te ramen met als dekking € 18.000 secretariaat en het restant ten laste van algemene middelen.

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling bijdrage Waterlands archief
De bijdrage aan het Waterlands archief wordt bijgesteld naar de laatst bekende cijfers voortkomende uit de begroting 2020 van het Waterlands archief.

Bijraming algemene uitkering
Actualisatie Algemene Uitkering. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire en het bijbehorende rekenmodel d.d. 17-09-2019.

Bestaand beleid

Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Budgetneutrale correctie indeling nieuwe teams
Deze budgetneutrale mutatie wordt doorgevoerd om de oude teams op te heffen en de kosten over te zetten naar de nieuwe teams.Hierbij is rekening gehouden met het samenvoegen van de teams Fysiek beleid en projecten met Beheer en onderhoud OR en Sociaal beleid met Sociaal uitvoering.

Ombuigingen

Voorstel ombuigingen in begroting 2020-2023
Bij posten met een structureel lager dan begroot bestedingspatroon is gekeken welke mogelijkheden tot besparing er zijn, met zo min mogelijk consequenties voor het onderhoudsniveau, voorzieningen of dienstverlening.

Voorstel ombuigingen t.g.v. meerjarenbegroting 2020-2023.
Wegens lager dan begrote bestedingen wordt deze post afgeraamd.

Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020
Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020.

Verhoging onttrekking reserve Meerjarenbeleidsplan
in de tweede bestuursrapportage heeft een dotatie aan de reserve Sociaal domein plaatsgevonden van € 87.800. Hierdoor komt de reserve eind 2019 hoger uit dan verwacht. Per 2020 wordt de reserve Sociaal domein omgezet in een reserve Meerjarenbeleidsplan Sociaal domein. Doordat het beginsaldo nu hoger is dan begroot kunnen de uitgaven in 2020 volledig uit de reserve gefinanceerd worden.

Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen
Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan worden de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen aangepast.

Lasten € 4.237.399
Baten € -16.376.710
Saldo € -12.139.311
ga terug