Begroting 2020 Landsmeer

Financiën

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

2018

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

351

Nederland

230

De gemiddelde WOZ waarde van woningen

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2016

Basisregistratie adressen en gebouwen

13,5

Nederland

7,2

Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

Demografische druk

%

2018

CBS - bevolkings- statistiek

77,9

Nederland

69,6

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden

In Euro’s

2019

COELO

808

Nederland

669

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

In Euro’s

2019

COELO

880

Nederland

739

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2020

Eigen gegevens

8,7

-

-

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2020

Eigen begroting

€ 796

-

-

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2020

Eigen begroting

0

-

-

Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur voor de uitoefening van wettelijke taken

Overhead

% van totale lasten

2020

Eigen begroting

17%

-

-

De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegen aan reserves)

Lasten € 4.237.399
Baten € -16.376.710
Saldo € -12.139.311
ga terug