Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Algemeen bestuur

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.01

Gemeenteraad

-436

-448

-480

-478

-481

-484

1.02

Burgerzaken

-391

-490

-520

-541

-538

-540

1.03

Dagelijks bestuur

-728

-918

-884

-862

-829

-835

1.04

Rekenkamer

-9

-25

-25

-25

-26

-26

Totaal lasten

-1.564

-1.880

-1.909

-1.906

-1.874

-1.885

1.01

Gemeenteraad

0

0

0

0

0

0

1.02

Burgerzaken

241

167

169

172

174

177

1.03

Dagelijks bestuur

104

1

1

1

1

1

1.04

Rekenkamer

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

345

167

170

172

175

177

Saldo voor mutaties reserves

-1.218

-1.713

-1.739

-1.734

-1.699

-1.708

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Saldo reserves

Saldo na mutaties reserves

-1.218

-1.713

-1.739

-1.734

-1.699

-1.708

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota
Op dit programma zijn geen beleidsontwikkelingen in de Perspectiefnota.


Beleidsontwikkelingen Begroting 2020

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Amendementen

-Begroting 2020 Griffie Amendement 5

-30

-30

-30

-30

Bestaand beleid

-Samenvoegen Representatie college tot één beheersproduct

0

0

0

0

-Toerekening personeelslasten 2020-2023

-204

-193

-227

-217

Ombuigingen

-Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020

75

75

75

75

Totaal

-159

-148

-182

-172

Amendementen

Begroting 2020 Griffie Amendement 5
Bij de behandeling van de  meerjarenbegroting is voor de griffie voorgesteld structureel 0,5 fte (€ 30.000) bij te ramen met als dekking € 18.000 secretariaat en het restant ten laste van algemene middelen.

Bestaand beleid

Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Samenvoegen Representatie college tot één beheersproduct
Op dit moment zijn er twee beheersproducten Representatie college. Met deze administratieve wijziging worden deze samengevoegd tot één beheersproduct.

Ombuigingen

Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020
Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020.

Lasten € 1.908.554
Baten € -169.920
Saldo € 1.738.634
ga terug