Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

IBP

IBP

Omschrijving speerpunt

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met problematische schulden. Het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven dan ook gezamenlijk aan: via het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal; vier in het fysieke domein, drie in het sociaal domein en twee overkoepelend. Wij verwerken deze opgaven in de lokale (uitvoerings)programma's en waar nodig regionaal.

Wat willen we bereiken?

De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven

Wat gaan we daar voor doen?

- Het opstellen van een plan voor het IBP.

ga terug