Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Participatie

Participatie

Omschrijving speerpunt

De gemeente wil inwoners stimuleren om te participeren en om zelf met initiatieven te komen. Participatie loopt als rode draad door het collegeprogramma 2018-2022 heen. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarvoor wil de gemeente meer in gesprek gaan met haar inwoners. Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst.

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang

Wat gaan we daar voor doen?

- Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen, denktanks en daarnaast een praktische toolkit participatie voor organisatie uitgewerkt. Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (oa. Whatsapp en Facebook) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners.

- Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet.

ga terug