Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Dienstverlening

Dienstverlening

Omschrijving speerpunt

Het dienstverleningsplan 2020 is eind 2017 vastgesteld door het college van b&w en de gemeenteraad. Samenvattend kunnen we m.b.t. Dienstverlening over 2019 zeggen dat een groot aantal projecten is gestart, en dat er projecten (zo goed als) gereed zijn. Dit betreft dan met name de projecten op het gebied van dienstverlening ‘naar buiten’ toe, zoals bv. de uitrol van IBurgerzaken en E-facturatie. De gemeentelijke dienstverlening staat echter niet stil en wordt nog steeds digitaler. Het goed vastleggen, beschermen en gebruiken van informatie blijft daarbij essentieel. We willen die informatie 24/7 nog meer voor de inwoners toegankelijk en beschikbaar hebben, zodat zij vanaf iedere willekeurige plek en op ieder willekeurig moment daarvan gebruik kunnen maken. Digitalisering van informatie en gegevens blijft een cruciale voorwaarde van onze digitale dienstverlening. Dit vereist ontwikkeling. In het dienstverleningsplan 2020 zijn onze ambities voor informatiemanagement en verdere digitalisering van de dienstverlening en ook via welke projecten benoemd. De onderstaande projecten/acties worden in 2020 uitgevoerd om de gestelde ambities verder te gaan behalen.

Wat willen we bereiken?

Inwoners/klanten moeten in staat worden gesteld om 24/7 en plaatsonafhankelijk (digitaal) zaken te doen met de gemeente

Wat gaan we daar voor doen?

- Bevorderen gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening, bv. via apps.

- Doorontwikkeling van gegevensmanagement.

- Het nieuwe werken (blijvend) bevorderen. Dit maakt bijv. flexibelere werktijden mogelijk die meer op de klantvraag zijn afgesteld.

- Social media breder inzetten, bijv. door openstellen Whatsapp als communicatiekanaal.

- Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening.

- Verder stimuleren gebruik E-formulieren.

- Verdere uitrol zaak-en procesgericht werken.

- Vervolgen uitvoering projecten Dienstverleningsplan 2020.

ga terug