Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Sociaal domein

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.01

Basis jeugd

-605

-941

-981

-988

-953

-960

4.02

Basis sport/cultuur

-1.213

-1.263

-1.227

-1.235

-1.222

-1.305

4.03

Basis volwassenen

-857

-915

-995

-1.003

-956

-963

4.04

maatwerk jeugd

-2.198

-1.926

-2.021

-2.023

-1.981

-1.995

4.06

Maatwerk participatie

-2.852

-2.983

-2.994

-3.017

-3.004

-3.027

4.07

Maatwerk WMO

-1.251

-1.256

-1.300

-1.300

-1.282

-1.282

4.08

Toegang

-753

-517

-558

-559

-557

-369

Totaal lasten

-9.729

-9.801

-10.076

-10.125

-9.954

-9.902

4.01

Basis jeugd

56

99

110

110

111

112

4.02

Basis sport/cultuur

159

168

171

173

176

178

4.03

Basis volwassenen

0

0

0

0

0

0

4.04

maatwerk jeugd

20

94

7

7

7

7

4.06

Maatwerk participatie

1.832

1.804

1.768

1.795

1.814

1.841

4.07

Maatwerk WMO

81

48

48

48

48

48

4.08

Toegang

10

42

9

9

10

10

Totaal baten

2.159

2.255

2.113

2.143

2.165

2.195

Saldo voor mutaties reserves

-7.570

-7.547

-7.964

-7.982

-7.789

-7.707

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

200

130

130

0

Saldo reserves

0

0

200

130

130

0

Saldo na mutaties reserves

-7.570

-7.547

-7.764

-7.852

-7.659

-7.707

In de hiernavolgende tabellen treft u de volgende opbouw:
Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota:
Hierin worden de mutaties en teksten ten tijde van de vastgestelde Perspectiefnota vermeld.
Zo kan het in de tekst van een mutatie voorkomen dat er melding gemaakt wordt van beleidsplannen waaraan nog gewerkt wordt, die echter ten tijde van de begroting reeds gereed kunnen zijn.
De achtergrond van het opnemen van de mutaties Perspectiefnota is, dat u meer achtergrond ter beschikking heeft voor het verloop in de opbouw van de voorliggende begroting.

Beleidsontwikkelingen Begroting 2020
Hierin worden de mutaties en teksten vermeld, die u worden aangeboden in het kader van de samenstelling van de begroting 2020.

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Autonome ontwikkelingen

-Hogere uitkering onderwijsachterstandenbeleid

10

10

10

10

Bestaand beleid

-Toename bijdrage GGD

-17

-17

-17

-17

Nieuw beleid

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023

-18

-54

-11

-11

-Meerjaren plan sociaal domein

-200

-200

-200

0

Totaal

-225

-261

-218

-18

Autonome ontwikkelingen

Hogere uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Hogere uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bestaand beleid

Toename bijdrage GGD
Dit verschil komt met name door de actualisatie van de inwonersaantallen waarop de bijdrage is gebaseerd en het toepassen van indexaties op loonkosten en materiële kosten.

Nieuw beleid

Actualisatie kapitaallasten MIP 2020-2023
Actualisatie van kapitaallasten met betrekking tot MIP 2020-2023

Meerjaren plan sociaal domein
Op dit moment werkt het college aan een nieuw meerjarenplan sociaal domein. Hierin worden de opgaven voor de komende vier jaar beschreven op het brede terrein van het sociaal domein, inclusief de basisvoorzieningen zoals sport, cultuur en onderwijshuisvesting. De visie die in voorbereiding op de grote decentralisaties is beschreven in het beleidsplan ‘voor en met elkaar’ is onverkort van kracht. Een nadere toelichting mbt deze transformatie en innovatie, wordt gegeven in hoofdstuk "Trends en ontwikkelingen, paragraaf nieuw beleid".

Beleidsontwikkelingen Begroting 2020

 Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Autonome ontwikkelingen

-Lagere ontvangst gebundelde uitkering (rijksuitkering bijstand)

-60

-60

-60

-60

Bestaand beleid

-Bijstelling kapitaallasten 2020-2023

-4

-5

-7

-8

-Hogere salarislasten Wsw-ers

-20

-20

-20

-20

-Hogere uitgaven Wmo arrangementen

-90

-90

-90

-90

-Lagere ontvangsten eigen bijdrage Wmo voorzieningen

-21

-21

-21

-21

-Hogere uitgaven PGB Wmo

-16

-16

-16

-16

-Lagere uitgaven trajecten jeugd

114

114

114

114

-Aanpassingen subsidies

-31

-31

-31

-31

-Verlenging pilot gratis abonnement Wonen Plus 75+

-28

-28

-28

-28

-Hogere inzet loonkostensubsidie

-5

-5

-5

-5

-Lagere opbrengsten detachering

-89

-90

-91

-93

-Aframing opbrengst huisvesting statushouders

-25

-26

-26

-27

-Toerekening personeelslasten 2020-2023

-185

-168

-107

-90

Nieuw beleid

-Invulling stelpost Meerjaren Beleidsplan Sociaal Domein

0

0

0

0

Ombuigingen

-Besparingen - Sociaal Domein

18

18

18

18

-Lagere uitgaven bijstand

15

30

45

60

-Lagere ICT kosten Sociaal Domein

60

60

60

60

-Lagere uitgaven gemeentelijk minimabeleid

20

20

20

20

-Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen

39

34

34

35

-Aanpassing van stelpost kapitaallasten voor onderwijshuisvesting

45

80

90

0

Totaal

-264

-204

-120

-182

Autonome ontwikkelingen

Lagere ontvangst gebundelde uitkering (rijksuitkering bijstand)
Door een  lagere realisatie van bijstandsuitkeringen in 2018 op macro basis, wordt de gebundelde uitkering verlaagd.

Bestaand beleid

Bijstelling kapitaallasten 2020-2023
Als gevolg van wijzigingen in materiële vaste activa zijn de kapitaallasten in de begroting 2020-2023  geactualiseerd.

Hogere salarislasten Wsw-ers
Het budget wordt verhoogd ivm aanpassing van pensioenpremies en verhogingen van salaris van medewerkers met beschut werk.

Hogere uitgaven Wmo arrangementen
De uitgaven voor huishoudelijke hulp en dagbesteding lopen verder op. Met name het aantal aanvragen voor huishoudelijke zorg is toegenomen sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage.

Lagere ontvangsten eigen bijdrage Wmo voorzieningen
Door de invoering van een vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage komen de ontvangsten lager uit dan verwacht.

Hogere uitgaven PGB Wmo
Door een toename in het aantal clienten nemen de verstrekkingen toe.

Lagere uitgaven trajecten jeugd
De kosten voor de gespecialiseerde jeugdhulp vallen dit jaar lager uit dan het vorige jaar. Dit is voornamelijk te verklaren doordat een opvanghuis voor jongeren in Landsmeer is gesloten.

Aanpassingen subsidies
Op basis van de nieuwe subsidie aanvragen voor het jaar 2020 wordt de subsidie begroting bijgesteld. Verschillende organisaties hebben vanwege een toename van het aantal cliënten een hogere subsidie aanvraag ingediend..

Verlenging pilot gratis abonnement Wonen Plus 75+
De pilot gratis abonnement Wonen Plus 75+ liep tot eind 2019. We nemen deze nu structureel op in de begroting, en evalueren in 2020 samen met Wonenplus of met het gratis lidmaatschap de beoogde doelen zijn behaald. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie kan het zijn dat we kiezen voor een andere inzet waarmee de doelen nog beter kunnen worden behaald

Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Hogere inzet loonkostensubsidie
Er is voor meer clienten dan begroot loonkostensubsidie ingezet. Het budget wordt verhoogd.

Lagere opbrengsten detachering
Ivm beëindiging van een uitleencontract ivm uitdiensttreding in 2019 worden deze opbrengsten verlaagd.

Aframing opbrengst huisvesting statushouders
De opbrengst voor het voldoen aan de taakstelling voor de vestiging van statushouders wordt vanaf 2019 door het rijk verwerkt in de algemene uitkering. De opbrengst op het product inburgering wordt derhalve afgeraamd.

Nieuw beleid

Invulling stelpost Meerjaren Beleidsplan Sociaal Domein
Voor het meerjaren beleidsplan is een stelpost begroot. Deze zal vanaf 2020 worden verdeeld naar deel budgetten die ingezet worden voor de uitvoering van het beleidsplan. Bij de begroting is een bedrag bepaald voor de borging van sportimpulsen. Dit wordt verwerkt als deelbudget. Hierdoor kan de stelpost met hetzelfde bedrag verlaagd worden.

Ombuigingen

Besparingen - Sociaal Domein
Op een aantal reguliere uitvoeringsbudgetten zijn na analyse de budgetten bijgesteld. Het betreft verlagingen van overige uitgaven op huur gebouw gymnastiek, vergoeding leerlingenvervoer, uitgaven leerplicht en indicering parkeerkaarten.

Lagere uitgaven bijstand
Door de aanhoudende conjunctuur en het ingezette reintegratiebeleid wordt meerjarig een netto uitstroom verwacht.

Lagere ICT kosten Sociaal Domein
In 2019 is de overstap gemaakt naar een ander cliëntvolgsysteem. De uitgaven hiervan komen lager uit dan begroot.

Lagere uitgaven gemeentelijk minimabeleid
De uitgaven voor gemeentelijk minimabeleid vallen lager uit dan begroot. Dit komt met name doordat er minder statushouders gehuisvest worden dit betreft 15k. Voor armoedebestijding kinderen wordt een decentralisatie uitkering ontvangen ter dekking van activiteiten hiervoor. De uitgaven komen lager uit dan begroot. Dit betreft 5k.

Correctie onderhoudsvoorzieningen gebouwen
Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan worden de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen aangepast.

Aanpassing van stelpost kapitaallasten voor onderwijshuisvesting
In de begroting is een stelpost voor kapitaallasten in verband met renovatie en/of vernieuwing van  onderwijshuisvesting opgenomen. Het voornemen is dat twee basisscholen (Obs de Stap en Obs De Wagemaker) worden gerenoveerd/vernieuwd volgens het principe duurzame school. Mede in de geest van de nog in te voeren Omgevingswet, wordt de onderwijshuisvesting integraal betrokken bij (her)inrichting en ontwikkeling van woningbouwlocaties en uitgewerkt in verschillende opties. Deze opties worden op dit moment onderzocht en worden op termijn aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd met het oog op de dan te openen grondexploitaties. Het openen van deze grondexploitaties is vooralsnog voorwaarde voor het kunnen realiseren van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Omdat naar verwachting niet eerder dan in 2022 de realisatie van voornoemde ontwikkeling zal starten, wordt voorgesteld de stelpost voor kapitaallasten voor onderwijshuisvesting in de periode 2020-2022 te laten vervallen. De dan resterende boekwaarde van de onderwijshuisvesting zal eveneens bij de te openen grondexploitaties betrokken moeten worden. Bij autonoom vervangen c.q. nieuwbouw van  de onderwijshuisvesting zal de boekwaarde ineens als boekverlies ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht in het jaar van realisatie. Met autonome vervanging van de onderwijshuisvesting is in deze begroting geen rekening gehouden, daarvoor zullen derhalve ook dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.

Lasten € 10.076.396
Baten € -2.112.790
Saldo € 7.963.606
ga terug