Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

  • Meerjarenbeleidplan sociaal domein (2019-2023)
  • Nota Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2017)
  • Nota preventief jeugdbeleid (2017-2020)
  • Subsidiebeleidskader Sociaal Domein (2016)
  • Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulp (2016-2020)
  • Uitvoering Participatiewet Landsmeer (2016)

  • Verordeningen participatie:

Re-integratieverordening/gewijzigde re-integratieverordening (2018)
Verordening individuele studietoeslag (2015)
Verordening individuele inkomenstoeslag (2015)
Verordening tegenprestatie (2015)
Verordening loonkostensubsidie (2018)
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (2019)

  • Verordeningen jeugd &  onderwijs:

Verordening leerlingenvervoer (2014)
Verordening onderwijshuisvesting (2017)
Verordening jeugdhulp gemeente Landsmeer (2018)

  • Verordeningen WMO:

Verordening maatschappelijke ondersteuning (2019)

  • Overige verordeningen:

Algemene Subsidieverordening gemeente Landsmeer (2016)
Verordening adviesraad sociaal domein (2018)

Lasten € 10.076.396
Baten € -2.112.790
Saldo € 7.963.606
ga terug