Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Zorg en Veiligheid

Zorg en Veiligheid

Omschrijving speerpunt

De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. In situaties waarbij onveiligheid optreedt voor inwoners, is zorg altijd deel van de oplossing. Dit vraagt om een afgestemde benadering in de ondersteuning aan inwoners. Op het niveau van de gemeente en op het niveau van de regio. Daarin spelen diverse ketenpartners een rol, elk vanuit hun eigen expertise en opdracht. Om tot een betere netwerkaanpak Zorg & Veiligheid te komen is het nodig de ketens van Zorg en Veiligheid in Zaanstreek-Waterland dichter bij elkaar te brengen. Om deze reden is een lokaal/regionaal project gestart onder de naam Allen voor één. Per 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de Wet verplichte GGZ. Verplichte zorg wordt meer op maat gesneden en de rol van familie van de cliënt wordt belangrijker. Meldingen over cliënten waar zorgen over zijn zullen zorgvuldig onderzocht moeten worden. De aanpak op deze nieuwe wet wordt regionaal ontwikkeld.

Wat willen we bereiken?

Ondersteuning inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

- Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel ‘Allen voor één'.

- We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal ontwikkelen. Het Middelpunt zal hier een belangrijk rol in spelen.

- Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein.

ga terug