Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Omschrijving speerpunt

Toegang: Het Middelpunt heeft een centrale rol als toegangspoort naar ondersteuning en als knooppunt voor informatie en advies. Toch weten nog niet alle inwoners het Middelpunt te vinden. Bekendheid bij inwoners over de dienstverlening van het Middelpunt moet worden vergroot. Het gaat om aanmelding, maar ook over welke informatie je er kunt halen en welke hulpverleners je er treft. Het Middelpunt moet nog meer het letterlijke middelpunt van Landsmeer worden; laagdrempelig, met een open uitstraling. Maatwerkvoorzieningen jeugd: Wanneer er problemen zijn bij het opvoeden en opgroeien en de lichte ondersteuning niet toereikend is, kan specialistische jeugdhulp worden ingezet. Dit kan bestaan uit diverse vormen van hulp: ambulante hulp, begeleiding, dagbesteding, kortdurende dagbehandeling en verzorging en ondersteuning voor jeugdigen en ouders. Met de regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland kopen we de specialistische jeugdzorg in. De contracten met de aanbieders worden per regio afgesloten. De kosten zijn in 2018 en 2019 behoorlijk toegenomen. Maatwerkvoorzieningen wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat de gemeente voorzieningen moet treffen voor een inwoner die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner is afgestemd. Enkele voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: aanvullend openbaar vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg.

Wat willen we bereiken?

Bekendheid.

Wat gaan we daar voor doen?

- Om de bekendheid van het Middelpunt onder de inwoners en partners te vergroten, zetten we diverse communicatiemiddelen in.

- We geven de informatie- en adviesfunctie van het Middelpunt verder vorm, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten of incidentele spreekuren van hulpverleners te organiseren.

- We maken aanpassingen in of om het gebouw om het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling te geven.

- We optimaliseren het bestaande breed netwerkoverleg op het Middelpunt.

Wat willen we bereiken?

Mbt Jeugd: Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving

Wat gaan we daar voor doen?

- In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp.

- Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 zijn in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd.

- Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken.

Wat willen we bereiken?

Mbt Wmo: Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving

Wat gaan we daar voor doen?

- Afhankelijk van de besluitvorming over een nieuw wetsvoorstel waarin resultaatgericht indiceren beter wordt verankerd, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico’s zijn voor de contracten met de zorgaanbieders.

- Iedere inwoner van 80 jaar en ouder met een vervoersbehoefte kan bij het Middelpunt een AOV pas aanvragen. Met ingang van 2020 ontvangt hij/zij de pas zonder indicatie.

- Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe overeenkomst voor levering en onderhoud van trapliften en per 1 april 2020 een nieuw contract voor Wmo hulpmiddelen.

- Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s als een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief van maximaal €19 per maand gebracht. Het maximale abonnementstarief heeft landelijk een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen, dit zagen we ook al in 2019 gebeuren. In de begroting wordt hier rekening mee gehouden, door structureel extra te begroten.

ga terug