Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Armoede en schulden

Armoede en schulden

Omschrijving speerpunt

Armoede en schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Leven in armoede en het hebben van schulden zorgen voor schaamte, stress en depressie. De gemeente Landsmeer biedt daarom inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft. Ook vinden we het belangrijk schuldsituaties zo vroeg mogelijk op te sporen en op te lossen om problematische schulden te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

Bekendheid regelingen.

Wat gaan we daar voor doen?

- Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. Onlangs is er een contract afgesloten met Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen.

Wat willen we bereiken?

Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden.

Wat gaan we daar voor doen?

- De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Dit gaan we doen door samenwerkingsafspraken te maken met onder andere woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwatermaatschappijen en ze te faciliteren met een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners.

- Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken.

ga terug