Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Onderwijs en jeugd

Onderwijs en jeugd

Omschrijving speerpunt

Wij willen Landsmeerse jeugdigen vroegtijdig ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, in aanvulling op wat in de thuissituatie en het onderwijs wordt geboden. Als gemeente ondersteunen we jeugdigen en hun gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning. Landsmeer wil voor de komende jaren de basis verder versterken om Landsmeerse jeugdigen zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk te laten opgroeien en opvoedvragen zoveel mogelijk te normaliseren.

Wat willen we bereiken?

Dat er voor jongeren een preventieve laagdrempelige voorziening is, als aanvulling op thuis en school.

Wat gaan we daar voor doen?

- De behoefte die jongeren zelf hebben wordt in kaart gebracht.

- Verkennen hoe het inzetten van jongerenwerk zich gaat verhouden tot de straatcoaches.

- We willen jongeren eerder en beter bereiken door het inzetten van jongerenwerk in samenwerking met sportverenigingen en culturele organisaties.

Wat willen we bereiken?

Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren.

Wat gaan we daar voor doen?

- In lijn met het Rijksbeleid vergroten we het aantal uren peuteropvang van 12 naar 16 uur per week.

- We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs.

- We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Wat willen we bereiken?

Laagdrempelige opvoedondersteuning.

Wat gaan we daar voor doen?

- We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.

- We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede-)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werker. Ook betrekken we hierbij sportverenigingen en culturele instellingen.

- We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)echtscheidingen.

- We verbeteren de informatievoorziening over landelijke en regionale campagnes over opvoeden.

- We willen telefonische consulten aanbieden en het aantal contactmomenten flexibiliseren.

ga terug