Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Basis maatschappelijke ondersteuning

Basis maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving speerpunt

Het motto van de Wet maatschappelijke ondersteuning is meedoen. De gemeente zorgt voor goede sociale basisvoorzieningen om te zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen. We versterken het sociaal kapitaal aan vrijwilligers en investeren op specifieke thema’s en doelgroepen. We gaan ons er voor inzetten dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, in te zetten op geschikte woonruimte voor iedereen, eenzaamheid aan te pakken, mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers te koesteren.

Wat willen we bereiken?

Bestrijden van eenzaamheid.

Wat gaan we daar voor doen?

- De gemeente Landsmeer heeft zich recent aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Onze aanpak zullen we toetsen aan de uitgangspunten van dit actieprogramma.

- Samen met partners stellen we onze aanpak van eenzaamheid op. Hierbij richten we ons nadrukkelijk ook op jongeren. Bij de aanpak wordt ook de samenleving ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld bij de campagne ‘Wie neem je mee?’.

Wat willen we bereiken?

Dementievriendelijke gemeente.

Wat gaan we daar voor doen?

- Eind 2019 wordt in het ontmoetingscentrum de Zoete inval (de ontmoetingsruimte in de Keern), een medewerker aangesteld die 3 à 4 dagen per week een activiteitenprogramma gaat opzetten voor de doelgroep "inwoners met beginnende dementie". De gemeente zal dit financieren uit de transformatie reserve voor uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Dit project duurt drie jaar.

- Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers moet een training over (omgaan met) dementie gevolgd hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk

- Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. de partners een (digitale) sociale kaart opgezet.

Wat willen we bereiken?

Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen; Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden

Wat gaan we daar voor doen?

- De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer.

- We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht.

Wat willen we bereiken?

Langer zelfstandig blijven wonen.

Wat gaan we daar voor doen?

-  Ook door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein komt hier meer aandacht voor bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte.

- Co-creatie met bewoners zoals bij Havenzathe zal de komende jaren ook bij andere projecten worden toegepast. Door de inbreng van bewoners zal er naar verwachting meer aandacht zijn voor toegankelijkheid en ontmoeting in de buurten.

- Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. We gaan in samenspraak met corporaties inzetten op mogelijkheden om doorstroom te bevorderen; bijvoorbeeld woonadviesgesprekken met senioren.

- Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente (i.s.m. de regio) afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding.

Wat willen we bereiken?

Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden; minder mantelzorgers voelen zich overbelast; ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger

Wat gaan we daar voor doen?

- Mantelzorgers gaan we actiever opzoeken en we bieden lotgenotencontact (ervaring delen, steun bij elkaar in een ontspannen sfeer) en praktische hulp (bij aanvragen thuiszorg of dagbesteding).

- We gaan met een of meer hulp- of welzijnsaanbieders laagdrempeligere vormen van respijtzorg (zoals het af en toe een dag of dagdeel overname van de zorg) organiseren.

- We verdubbelen het aantal uren voor mantelzorgondersteuning met als doel meer mantelzorgers(ook jongeren) te bereiken, meer lotgenotencontacten te organiseren en intensiever te kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer.

ga terug