Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Omschrijving speerpunt

Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om te kunnen participeren in de samenleving. Werk is één van de manieren om de financiële zelfredzaamheid te verhogen. Naast inkomen geeft werk ritme, structuur en zelfvertrouwen. Ook voor mensen voor wie het vinden van betaald werk minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft werk een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Het aantal bijstandsgerechtigden in Landsmeer is tegen de economische trend in de afgelopen jaren toegenomen, als gevolg van de toename van het aantal statushouders. Eind 2018 was het aantal bijstandsuitkeringen 123.

Wat willen we bereiken?

Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.

Wat gaan we daar voor doen?

- Samen met de regiogemeenten werken we aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). De verwachting is dat we hiermee extra mensen begeleiden naar werk.

- Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.

Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren).

Wat gaan we daar voor doen?

- Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand is statushouder. Statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We gaan daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden. Dit is eveneens ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet, welke naar verwachting 2021 van kracht wordt.

ga terug