Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

DUO

1,76

Nederland

1,82

Hiervan is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

DUO/Ingrado

46,33

Nederland

26,58

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2016-2017

DUO/Ingrado

1,6

Nederland

1,9

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder de startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Niet-sporters

%

2016

Gezondheids-monitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

47,2

Nederland

48,7

Het percentage t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

2018

LISA

494,7

Nederland

774

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

1,38

Nederland

1,45

Het percentage jongeren (12 - 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

Kinderen in armoede

% kinderen tot 18 jaar

2015

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2,75

Nederland

6,58

Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

Netto arbeids-participatie

%

2018

CBS - Arbeidsdeelname

69

Nederland

67,8

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Personen met een bijstandsuitkering

Per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

2e halfjaar 2018

CBS - Participatiewet

17,7

Nederland

39

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen.

Re-integratie voorzieningen

per 1.000 inw.15-65jr

eerste halfjaar 2018

CBS - Participatiewet

14

Nederland

30,5

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

1e halfjaar 2018

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

7,2

Nederland

10,4

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2e halfjaar 2018

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,6

Nederland

1,1

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement

Per 1.000 inwoners

2e halfjaar 2018

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

50

Nederland

60

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeente

Lasten € 10.076.396
Baten € -2.112.790
Saldo € 7.963.606
ga terug